Részvételi- és játékszabályzat


Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. „Gyulát akarom” nyereményjátékának hivatalos részvételi- és játékszabályzata

 

1. A nyereményjáték szervezője

A „Gyulát akarom” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. (székhely: 5700 Gyula, Béke sgt. 35.), a továbbiakban: "Szervező”.

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és a Játék során kezelt adatok feldolgozását a Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó végzi.

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt

a 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot. Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét, születési idejét, telefonszámát az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint kezelje, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a www.gyulakult.hu/jatek/gyulat-akarom/ weboldalon szereplő űrlapon vagy a jatek@gyulakult.hu e-mail címen keresztül adott válaszait, illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint a Szervező Adatvédelmi Szabályzatában írtak szerint felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói.

 

3. A Játék időtartama

A Játék 2020. június 11. és 2020. augusztus 2. között tart.

 

4. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez a Játékos a Szervező által működtetett három kiállítóhelyének (Gyulai Vár, Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont, Erkel Ferenc Emlékház) Facebook oldalait felkeresi, majd az ott található kérdésekre választ ad.

Szervező hetente két kérdést tesz fel, minden alkalommal más, előre meg nem határozott, alkalomszerűen kiválasztott Facebook oldalán (rotációban vagy vár, vagy kastély, vagy emlékház). Játékosok a kérdésre adott válaszaikat a www.gyulakult.hu/jatek/gyulat-akarom/ weboldalon szereplő űrlapon keresztül vagy a jatek@gyulakult.hu e-mail címre küldik alkalmanként, vagy egyben az utolsó kérdés közzétételét követően, de a játék lezárását megelőzően. Egy kérdésre csak egy válasz adható.

Függetlenül attól, hogy válaszonként vagy az utolsó kérdés feltételét követően teszi-e meg, személyének egyértelmű meghatározása céljából Játékos válaszával együtt feltünteti

  • teljes nevét
  • lakcímét
  • születési idejét
  • e-mail címét
  • telefonszámát

Szervező a helyes válaszokat az eredményhirdetést követően a játékba bevont közösségi média felületein közzéteszi.

A Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

4.2. Nyertesek kiválasztása

Szervező a kérdésekre válaszolók közül a legtöbb helyes választ adó nyolc Játékost díjazza az 5. pontban meghatározott ajándékok egyikével.

A nyertesek Szervezők általi kiválasztásának időpontja: 2020. augusztus 5. 10:00 óra.

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék feladataiban meghatározott videók, online tárlatvezetések és virtuális túrák elérése, lejátszása a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti. A nyertes visszajelzése hiányában az első értesítést követő 48 óra leteltével ismételten értesíti. A nyertes Játékos a második Értesítést követően legfeljebb 48 órán belül köteles e-mail-ben visszajelezni az alábbi email címre: jatek@gyulakult.hu. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból és pótnyertesek közül kerül értesítésre a soron következő.

4.4. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel Szervező e-mail címen egyezteti, a kézbesítés a Magyar Posta közreműködésével történik. Szervező a nyeremény kézbesítéséért felelősséget nem vállal. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

5. Nyeremények

A nyereményjátékban az alábbi ajándékcsomagok kerülnek kisorsolásra:


Két éjszaka félpanzióval két fő részére a Corvin Hotelben

(a szállásadó által biztosított, előre egyeztett időpontban)

Díjtalan belépés a gyulai várba, az Almásy-kastélyba, az Erkel emlékházba, a Ladics-házba és a Kohán Képtárba két fő részére


Két éjszaka félpanzióval két fő részére a Hunguest Hotel Erkelben

(a szállásadó által biztosított, előre egyeztett időpontban)

Díjtalan belépés a gyulai várba, az Almásy-kastélyba, az Erkel emlékházba, a Ladics-házba és a Kohán Képtárba két fő részére


Két éjszaka félpanzióval két fő részére a gyulai Corso Boutique Hotelben

(a szállásadó által biztosított, előre egyeztett időpontban)

Díjtalan belépés a gyulai várba, az Almásy-kastélyba, az Erkel emlékházba, a Ladics-házba és a Kohán Képtárba két fő részére


Két éjszaka két fő részére a gyulai 4 Ász Apartmanban

(a szállásadó által biztosított, előre egyeztett időpontban)

5000 Ft értékű fogyasztás a Gusto Étteremben

Díjtalan belépés a gyulai várba, az Almásy-kastélyba, az Erkel emlékházba, a Ladics-házba és a Kohán Képtárba két fő részére


Két éjszaka két fő részére a gyulai Villa Harmónia Apartmanban

(a szállásadó által biztosított, előre egyeztett időpontban)

Díjtalan belépés a gyulai várba, az Almásy-kastélyba, az Erkel emlékházba, a Ladics-házba és a Kohán Képtárba két fő részére


Két éjszaka két fő részére a gyulai Gyula Panzió Apartmanban

(a szállásadó által biztosított, előre egyeztett időpontban)

Díjtalan belépés a gyulai várba, az Almásy-kastélyba, az Erkel emlékházba, a Ladics-házba és a Kohán Képtárba két fő részére


Két éjszaka két fő részére a gyulai Romantika Panzió Apartmanban

(a szállásadó által biztosított, előre egyeztett időpontban)

Díjtalan belépés a gyulai várba, az Almásy-kastélyba, az Erkel emlékházba, a Ladics-házba és a Kohán Képtárba két fő részére


Két éjszaka két fő részére a gyulai Villa Rusztika Apartmanban

(a szállásadó által biztosított, előre egyeztett időpontban)

Díjtalan belépés a gyulai várba, az Almásy-kastélyba, az Erkel emlékházba, a Ladics-házba és a Kohán Képtárba két fő részére

 

6. Személyi jövedelemadó, költségek

A felmerülő adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 

7. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak vezetői és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény biztosítójával szemben érvényesítheti. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremények összetételében változás történhet; a módosulást közzéteszi a Játék weboldalán. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a nyereményeket biztosító vállalkozásoknak okoztak.

Skip to content